ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN


Van Rebotec Nederland BV te Maastricht, gedeponeerd bij de K.v.K.

arrowdescArtikel 1: Toepasselijkheid
arrownextMet inachtneming van eventuele wijzigingen of aanvullingen als vermeld in onze geldende prijscourant maken deze voorwaarden deel uit van elke met ons te sluiten of gesloten overeenkomst, waaronder die welke voor Rebotec Nederland BV in beginsel de verplichting tot levering van zaken meebrengt. Door het aangaan van een dergelijke overeenkomst met, alsmede door, het bestellen van zaken bij Rebotec Nederland BV aanvaardt de afnemer deze voorwaarden als bindend. Afwijkende of aanvullende bedingen en algemene voorwaarden van afnemers verbinden Rebotec Nederland BV slechts na haar uitdrukkelijke, schriftelijke akkoordbevinding.arrowdescArtikel 2: Aanbiedingen, orders speciale aanmaak
arrownextAlle aanbiedingen van Rebotec Nederland BV zijn vrijblijvend. Tot uitvoering van een order is Rebotec Nederland BV eerst verplicht na schriftelijke orderbevestiging en vervulling van de daarbij gestelde voorwaarden.

arrownextBij verschil tussen order en orderbevestiging is deze laatste beslissend, tenzij de afnemer over het verschil binnen 5 werkdagen na de datum van de orderbevestiging schriftelijk klaagt, in welk geval Rebotec Nederland BV niet gebonden zal zijn voordat zij de order opnieuw heeft bevestigd.

arrownextBij speciale aanmaak is Rebotec Nederland BV gerechtigd tot 10% meer of minder dan het bestelde te leveren en dienovereenkomstig te factureren.

arrownextVoor zover in haar geldende prijscourant en niet anders is vermeld, kennen orders met een nettofactuurwaarde lager dan € 50,- door Rebotec Nederland BV niet worden uitgevoerd en kunnen orders met een nettofactuurwaarde beneden de € 250,- door Rebotec Nederland BV slechts worden uitgevoerd onder bijrekening van een tegemoetkoming van € 8,- voor kosten.arrowdescArtikel 3: Vertegenwoordiging
arrownextAlle afspraken, toezeggingen en verklaringen van medewerkers van Rebotec Nederland BV-daaronder begrepen de zogeheten vertegenwoordigers in de buitendienst-zijn voor Rebotec Nederland BV slechts bindend na haar schriftelijke bevestiging.arrowdescArtikel 4: Levering en risico
arrownextTenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn termijnen van levering nimmer aan te merken als fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient Rebotec Nederland BV schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

arrownextOnverminderd het bepaalde in artikel 10 geldt als plaats van levering ook bij levering franco huis, steeds de fabriek of de opslagplaats van waaruit de zaken worden verzonden. De zaken reizen vandaar voor risico en behouding bij levering franco huis ook voor rekening van de afnemer.arrowdescArtikel 5: Betaling
arrownextBetaling dient, zonder schuldvergelijking of eigenmachtige korting, te geschieden binnen 30 dagen na de factuurdatum door storting of overschrijving op een der op de factuur vermelde rekeningen, of contant ten kantore van Rebotec Nederland BV.

arrownextRebotec Nederland BV is te allen tijde gerechtigd gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling of zekerheidsstelling te verlangen, de zaken onder rembours te verzenden, alsmede bestaande kredietfaciliteiten met onmiddellijke ingang op te zeggen.

arrownextIn geval een order in gedeelten wordt geleverd, is Rebotec Nederland BV gerechtigd voor elke deellevering afzonderlijk te factureren.

arrownextOvereengekomen bonusvergoedingen en/of kwantumkortingen zijn eerst opeisbaar, zodra alle bedragen waarover de vergoeding/korting is berekend, door de afnemer zijn voldaan. Bij niet tijdige betaling is de afnemer, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag over openstaand bedrag vertragingsrente verschuldigd naar een percentage gelijk aan dat van de wettelijke rente verhoogd met 2%. Alle (buiten)gerechtelijke kosten, die door Rebotec Nederland BV met de invordering zijn gemoeid, komen voor rekening van de nalatige afnemer, ook voor zover deze kosten hoger (zullen) zijn dan, of naar hun aard niet begrepen zijn in, de door de rechter naar gebruikelijke maatstaven vastgestelde proceskosten.

arrownextDe buitengerechtelijke kosten worden bij deze gefixeerd op 7,5% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum € 50,- zolang Rebotec Nederland BV zelf met incasso werkzaam is en op 15% van de vordering inclusief lopende rente met als minimum € 100,- indien Rebotec Nederland BV voor de incasso een derde inschakelt.arrowdescArtikel 6: Opschorting en ontbinding
arrownextRebotec Nederland BV heeft, indien de afnemer tekortkomt of indien Rebotec Nederland BV redelijkerwijs mag verwachten dat de afnemer zal tekortschieten in de nakoming van enige tussen Rebotec Nederland BV en de afnemer gesloten overeenkomst, het recht zonder voorafgaande sommatie of ingebrekestelling:
a. van de afnemer voor alle lopende en nog te sluiten overeenkomsten betaling vooraf, dan wel onmiddellijke betaling bij levering, dan wel behoorlijke zekerheidsstelling voor betaling te vorderen.
b. haar verplichtingen uit overeenkomsten met de afnemer(tevens zijnde de aanmaak en/of bewerking van de voor levering bestemde zaken) op te schorten, onverminderd het recht van Rebotec Nederland BV gelijktijdige of latere zekerheidsstelling voor de betaling te vorderen;
c. zonder rechterlijke tussenkomst de betreffende koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk, voor zover de koopovereenkomst nog niet is uitgevoerd, met onmiddellijke ingang te ontbinden.
d. zonder rechterlijke tussenkomst alle met de afnemer gesloten en lopende koopovereenkomsten ten aanzien waarvan de afnemer niet in gebreke is, geheel of gedeeltelijk, voor zover nog niet uitgevoerd met onmiddellijke ingang te ontbinden.

arrownext Bij tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst door de afnemer met name als het om speciale aanmaak gaat kan Rebotec Nederland BV aanspraak maken op schadevergoeding waaronder begrepen kosten, rente en kosten van opslag als bedoeld in artikel 4.

arrownext In geval van een faillissementsaanvraag, faillissement,surséance of liquidatie van c.q. beslaglegging onder de afnemer zullen alle vorderingen van Rebotec Nederland BV op de afnemer terstond ten volle opeisbaar zijn, onverminderd het recht van Rebotec Nederland BV overeenkomstig het gestelde in 6.1.arrowdescArtikel 7: Overmacht
arrownextOnder overmacht wordt in deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van Rebotec Nederland BV onafhankelijke omstandigheid ook al was deze ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst reeds te voorzien die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede, voor zover daaronder niet reeds begrepen, beperkende overheidsmaatregelen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking,, werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en andere storingen in het bedrijf van Rebotec Nederland BV, alsmede de onmogelijkheid van nakoming van de overeenkomst als gevolg van tekortkomingen van de door Rebotec Nederland BV ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde personen en/of zaken.

arrownextIn geval van verhindering tot uitvoering van de overeenkomst tengevolge van overmacht is Rebotec Nederland BV gerechtigd om zonder rechterlijke tussenkomst, hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor ten hoogste 6 maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder dat zij tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn. Gedurende de opschorting is Rebotec Nederland BV bevoegd en aan het einde daarvan is zij verplicht te keizen voor uitvoering, dan wel voor gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst.

arrownextNakoming van een of meer gevallen onder omstandigheden als hiervoor omschreven, tast niet het recht aan in volgende gevallen van de bevoegdheid gebruik te maken.arrowdescArtikel 8: Retourzendingen en klachten
arrownextRebotec Nederland BV zal geen retourzendingen aanvaarden, waarmee zij niet vooraf uitdrukkelijk heeft ingestemd. Klachten betreffende de levering moeten binnen 14 dagen na leveringsdatum schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend en de betrokken zaken moeten in alle opzichten ongewijzigd ter beschikking van Rebotec Nederland BV worden gehouden. Indien de zaken zichtbare schade hebben, danwel naar aard of hoeveelheid zichtbaar niet in overeenstemming zijn met de specificatie vermeld op het ontvangstbewijs c.q. de vrachtbrief, moet de schade respectievelijk de afwijking bovendien door de afnemer worden vermeld op het bij levering te onderteken document. Bij niet-naleving van deze bepalingen, vervallen de eventuele aanspraken van de afnemer jegens Rebotec Nederland BV. Door indiening van een klacht wordt de betalingsverplichting van de afnemer niet geschorst. Indien een op juiste wijze ingediende klacht gegrond is, zal Rebotec Nederland BV uitsluitend verplicht zijn tot aanvullende of verbeterde levering dan wel- te hare keuze tot terugbetaling c.q. creditering van de afnemer voor het niet of ondeugdelijk geleverde gedeelte.arrowdescArtikel 9: Aansprakelijkheid
arrownextMededelingen door of namens Rebotec Nederland BV betreffende de kwaliteit, samenstelling, gebruiksaanwijzing, behandeling in de ruimste zin, toepassingsmogelijkheden, eigenschappen, enzovoort van de zaken en adviezen, worden slechts gegeven naar beste weten en op grond van ervaring in de praktijk, doch zonder enige garantie en met uitsluiting van elke aansprakelijkheid aan de zijde van Rebotec Nederland BV, voor welke schade dan ook, met inbegrip van door derden geleden schade.

arrownextDe afnemer is verplicht de voorschriften inzake de wijze van opslag en behandeling van de geleverde zaken strikt in acht te nemen.

arrownextDe afnemer is verplicht de zaken en emballage bij binnenkomst of anders zo spoedig mogelijk en in de mate waarin dit in redelijkheid en/of volgens gebruik van hem kan worden verlangd, te controleren.

arrownextRebotec Nederland BV is evenmin aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, wegens niet, niet tijdige of niet behoorlijke levering of vermelding of het gebruik van symbolen als vastgesteld door de European Article Numbering Association (E.A.N.)

arrownextVoor zover Rebotec Nederland BV, met inachtneming van het bovenstaande voor schade aansprakelijk mocht zijn, is haar vergoedingsplicht beperkt tot ten hoogste de netto-factuurwaarde van de betrokken zaken.

arrownextDe bepalingen van artikel 9 lid 1 t/m 5 zijn niet van toepassing op rechtstreekse aanspraken van benadeelden als bedoeld in de artikelen 6:185 t/m 6:193 Burgerlijk Wetboek. Indien Rebotec Nederland BV en haar afnemer op grond van die artikelen beide, al dan niet hoofdelijk, voor door een benadeelde geleden schade aansprakelijk zijn, kan de afnemer de door haar of hem aan de benadeelde betaalde schadevergoeding niet op Rebotec Nederland BV verhalen. Uitsluiting van dit verhaalsrecht geldt niet, indien de door de benadeelde aangesproken afnemer het product niet gebruikt in de uitvoering van zijn/haar beroep of bedrijf of tussen die afnemer en Rebotec Nederland BV anders overeengekomen.arrowdescArtikel 10: Eigendomsvoorbehoud
arrownextDe door Rebotec Nederland BV aan de afnemer geleverde zaken blijven eigendom van Rebotec Nederland BV zolang de afnemer de verschuldigde prijs, rente en kosten terzake van alle geleverde of te leveren zaken niet heeft betaald. Onder kosten wordt mede verstaan de vorderingen die Rebotec Nederland BV op de afnemer heeft wegens tekortschieten in de nakoming van met deze gesloten overeenkomsten terzake van geleverde of te leveren zaken. De afnemer dient de door Rebotec Nederland BV geleverde zaken, zolang deze zaken eigendom zijn van Rebotec Nederland BV, apart en duidelijk herkenbaar op te slaan.

arrownextDe afnemer is bevoegd om binnen het kader van een normale bedrijfsvoering over de Rebotec Nederland BV geleverde zaken te beschikken en deze te vervreemden. Op verlangen van Rebotec Nederland BV is de afnemer gehouden in geval van zodanige beschikking of vervreemding op de vorderingen die hij heiruit op derden verkrijgt een stil pandrecht ten behoeve van Rebotec Nederland BV.

arrownextIndien de afnemer tekort komt in de nakoming van zijn verplichtingen uit de met Rebotec Nederland BV gesloten overeenkomst(en) of, indien Rebotec Nederland BV goede gronden heeft te vrezen dat de afnemer tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is Rebotec Nederland BV bevoegd die aan de afnemer geleverde zaken terug te (doen) nemen en daartoe de plaats van opslag te (doen) betreden. Met name -doch niet uitsluitend- bestaat dit recht indien de afnemer surseance van betaling is verleend, indien het faillissement van de afnemer is aangevraagd of uitgesproken, of indien de afnemer enige betalingsregeling met een of meer zijner crediteuren treft.

arrownextIndien derden recht pretenderen ten aanzien van door Rebotec Nederland BV aan de afnemer geleverde, doch niet betaalde zaken, dient de afnemer Rebotec Nederland BV hiervan, binnen 24 uur nadat hij hiervan kennis heeft genomen, op de hoogte te stellen. Rebotec Nederland BV is in dit geval gerechtigd om de betreffende zaken bij de afnemer weg te (laten) halen, terug te nemen en deze elders op te slaan.

arrownextDe kosten voor opslag en terugname als bedoeld in 10.3 en 10.4 komen voor rekening van de afnemer.

arrownextBij elke terugneming van zaken als hiervoor bedoeld, zal de afnemer door Rebotec Nederland BV worden gecrediteerd voor de waarde die -dit ter beoordeling van Rebotec Nederland BV- aan de zaken worden toegekend, verminderd met alle op de terugneming gevallen kosten, onverminderd het recht van Rebotec Nederland BV op vergoeding van daaruit voor haar voortvloeiende schade.arrowdescArtikel 11: Prijzen, emballages, pallets e.d.
arrownextAlle door Rebotec Nederland BV gehanteerde prijzen zijn inclusief B.T.W.

arrownextAlle prijzen gelden voor levering af fabriek, magazijn en zijn inclusief emballage, daaronder niet begrepen voor herhaald gebruik bestemde leveringshulpmiddelen, zoals bijvoorbeeld pallets. Rebotec Nederland BV is gerechtigd voor de hulpmiddelen statiegeld te bereken, het welk eerst aan de afnemer zal worden terugbetaald, indien en voor zover de hulpmiddelen in onbeschadigde toestand door Rebotec Nederland BV zijn teruggenomen. De afnemer is verplicht de hulpmiddelen zo spoedig mogelijk aan Rebotec Nederland BV ter beschikking te stellen.arrowdescArtikel 12: Door- resp.aflevering
arrownextHet is de afnemer verboden de zaken aan derden door-resp. af te leveren in gewijzigde staat en/of verpakking.

arrownextDe afnemer is verplicht ervoor te zorgen dat deze bepaling ook zal worden bedongen en nageleefd bij verdere verhandeling van de betrokken zaken.

arrownextBij niet-naleving van deze bepaling door de afnemer, heeft Rebotec Nederland BV de bevoegdheid met de afnemer van verdere leveranties uit te sluiten, onverminderd haar overige rechten op grond van overeenkomsten en de Wet.arrowdescArtikel 13: Geldigheid
arrownextIndien een der bepalingen van deze Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden door de rechter wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen van kracht.arrowdescArtikel 14: Geschillen
arrownextOp alle met Rebotec Nederland BV gesloten overeenkomsten is Nederlands Recht van toepassing. Voor zover de Wet dit toelaat en Rebotec Nederland BV geen andere bevoegde Rechter verkiest, zullen alle geschillen, die uit met Rebotec Nederland BV gesloten overeenkomsten voortvloeien, worden berecht door de bevoegde Rechter te Maastricht.arrowdescArtikel 15: Verhuur
arrownextDe huur dient bij het ingaan van de huurperiode voor 4 weken vooruit betaald te worden. De huurder heeft de verplichting bij een huurperiode langer dan 4 weken telkens weer voor 4 weken vooruit te betalen. Na de eerste betaling ontvangt de huurder eenmaal per 4 weken een acceptgirokaart met behulp waarvan hij het verschuldigde bedrag kan overmaken. Wanneer de huurperiode bij teruggave van de artikelen korter blijkt dan 4 weken, wordt het teveel betaald terugbetaald

arrownextDe minimale huurperiode bedraagt 1 week, telkens met een hele week te verlengen.

arrownextDe huurperiode stopt wanneer de artikelen terug zijn bij Rebotec Nederland BV, men dien verstande dat betreffende week in zijn geheel in rekening wordt gebracht.
Officiële importeur van het Rebotec assortiment voor de Nederlandse en Belgische markt.